Johann Sebastian Bach

Tuyển tập những câu nói để đời của Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (21/3/1685 – 28/7/1750) Sinh ngày 21 tháng 3 năm 1685 tại Eisenach, Đức, Johann Sebastian Bach đã nhận được những sự giáo dục âm nhạc đầu tiên từ gia đình và các nghệ sĩ chơi đàn ống trong nhà thờ. Đó là điểm bắt đầu của một mối liên hệ phổ quát