Danh ngôn về Phản bội

Tuyển tập những Danh ngôn về sự Phản bội hay nhất !!!

Sự phản bội còn mạnh hơn bạo lực. Và chỉ có sự phản bội mới làm ta xa lìa nhau. Còn bạo lực thường không có một đời sống lâu dài. Trịnh Công Sơn ~*~ Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng. For there to be betrayal, there would have