Danh ngôn về Lý tưởng

Tuyển tập những Danh ngôn về Lý tưởng hay nhất !!!

Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế; nhưng chúng ta sống vì lý tưởng. The human soul has still greater need of the ideal than of the real. It is by the real that we exist; it is by the ideal that we