Danh ngôn về Lương tâm

Tuyển tập những Danh ngôn về Lương tâm hay nhất !!!

Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn. Never do anything against conscience even if the state demands it. Albert Einstein ~*~ Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói. You are not only responsible for what